Τηλέφωνο: +30-2810394671 Email: mph@med.uoc.gr
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Ιατρική Σχολή

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Δημόσια Υγεία- Περισσότερα Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας- Υπηρεσίες Υγείας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Δημόσια Υγεία- Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας-
Υπηρεσίες Υγείας

Σχετικά με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημόσια Υγεία – Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας – Υπηρεσίες Υγείας, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ):

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην υποβολή αιτήσεων για την απόκτηση ΔΜΣ για: 

(α)     Δημόσια Υγεία και ΠΦΥ

(β)     Υπηρεσίες Υγείας

Ελάχιστη διάρκεια φοίτησης: 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Πρωταρχικός σκοπός του ΠΜΣ είναι η δημιουργία στελεχών με υψηλό επίπεδο κατάρτισης στο επιστημονικό πεδίο της δημόσιας υγείας, ικανών να ακολουθήσουν μια σταδιοδρομία στις υπηρεσίες υγείας της χώρας, είτε ως ιατροί δημόσιας υγείας, είτε ως στελέχη των διοικητικών υπηρεσιών του τομέα της υγείας.

Παράλληλος σκοπός του ΠΜΣ είναι η δημιουργία στελεχών που θα μπορούν να ασχοληθούν με την έρευνα και με τη διδασκαλία στο χώρο της Δημόσιας Υγείας και της Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας.

Συμπληρωματικά, διευκρινίζεται ότι το ΠΜΣ ΔΥΠΦΥΥΥ στόχο έχει να ανταποκριθεί στην ανάγκη για εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση στελεχών δημόσιας υγείας και διοίκησης υπηρεσιών υγείας. Καλύπτει δε, μια σημαντική αλλά και ιδιαίτερη πτυχή της ιατρικής επιστήμης στον τομέα της Προαγωγής Υγείας και του Συστήματος Υγείας.

Λιονής Χρήστος

Διευθυντής Σπουδών

Ο Χρήστος Λιονής είναι Καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και διατηρεί τη θέση του Διευθυντού της Κλινικής Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Στο εξωτερικό διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Γενικής Ιατρικής και Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Έρευνας στη Γενικής Ιατρική. Ερευνητικές του προτάσεις έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει δημοσιεύσει περί τα 377 άρθρα σε ξενόγλωσσα περιοδικά και 86 σε Ελληνικά περιοδικά με σύστημα κριτών.

Πανεπιστήμιο

Μόρφωση

Δραστηριότητες

Δικτύωση

Εκπαίδευση

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης προσφέρει εξειδικευμένη γνώση με υψηλού επιπέδου προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα. Επίσης οργανώνει προγράμματα εκπαίδευσης, σεμινάρια και θερινά σχολεία σε εξειδικευμένα αντικείμενα για νέους επιστήμονες και επαγγελματίες. Πρόσφατα έχει δημιουργηθεί ειδική δομή για την προαγωγή της δια βίου εκπαίδευσης και των βραχυχρόνιων προγραμμάτων κατάρτισης.

Διεθνείς Σχέσεις

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης συμμετέχει ενεργά στην διεθνή ακαδημαϊκή δραστηριότητα. Συνεργάζεται με Πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο σε προγράμματα ανταλλαγών, σε κοινά προγράμματα σπουδών και σε κοινές ακαδημαϊκές πρωτοβουλίες. Συνεργάζεται με Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα και Διεθνείς Οργανισμούς σε ερευνητικά προγράμματα, και διοργανώνει επιστημονικές συναντήσεις στο πλαίσιο αυτό.

Έρευνα

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης από την ίδρυση του προσανατολίστηκε στην ανάπτυξη της έρευνας σε όλα τα επιστημονικά αντικείμενα που θεραπεύονται από τα 16 Τμήματά του. Σήμερα παράγεται νέα γνώση και τεχνολογική καινοτομία σε ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών περιοχών.

Η ζωή στο Πανεπιστήμιο

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης εκτός από την εκπαιδευτική και ερευνητική του δραστηριότητα συμβάλλει άμεσα ή έμμεσα στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή των δύο πόλεων που το φιλοξενούν, δηλαδή του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου. Πολιτιστικές, αθλητικές δραστηριότητες, δράσεις εθελοντισμού, αλλά και επιμόρφωσης, συνιστούν μόνιμες λειτουργίες του Πανεπιστήμιο Κρήτης.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Ξενάγηση στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Δημόσια Υγεία

Ο όρος Δημόσια Υγεία αναφέρεται στην επιστήμη και την τέχνη της πρόληψης των ασθενειών και της επιμήκυνσης της ζωή και της προαγωγής της υγείας.

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Ως Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας νοείται το σύνολο των ολοκληρωμένων υπηρεσιών που έχουν ως σκοπό την παρακολούθηση, διατήρηση και βελτίωση της υγείας του ανθρώπου.

Υπηρεσίες Υγείας

Ο όρος Υπηρεσίες Υγείας εκφράζει την παροχή υπηρεσιών που προέρχονται από προμηθευτές υγείας (γιατρούς, νοσοκομεία κ.τ.λ) και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων.