Τηλέφωνο: +30-2810394671 Email: mph@med.uoc.gr
Ιατρική Σχολή - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Δικαιώματα & Υποχρεώσεις

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι:

  • α) να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς στα υποχρεωτικά μαθήματα του ισχύοντος προγράμματος σπουδών. Εφόσον παρατηρηθεί ότι το σύνολο των απουσιών τους ανά μάθημα ξεπερνά το 1/3 των προσφερόμενων διδακτικών ωρών του μαθήματος, απόφαση για την πιθανότητα επανάληψης του μαθήματος ή επιβολής κυρώσεων θα ληφθεί από την ΣΕ
  • β) να εφοδιάζονται εγκαίρως, με δική τους ευθύνη, με τα απαραίτητα συγγράμματα και φωτοτυπίες επιστημονικών άρθρων που καλύπτουν τη διδακτέα ύλη
  • γ) να υποβάλλουν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τις εργασίες που τους έχουν ανατεθεί για το κάθε μάθημα, καθώς και το πρωτόκολλο της μεταπτυχιακής εργασίας
  • δ) να προσέρχονται στις προβλεπόμενες εξετάσεις.

Η μη τήρηση των παραπάνω αποτελεί βάση απορριπτικού βαθμού για μαθήματα ή αποκλεισμού του μεταπτυχιακού φοιτητή από το Πρόγραμμα, μετά από εισήγηση του υπεύθυνου καθηγητή, της ΣΕ και σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής.

Αναστολή φοίτησης

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν δικαίωμα να ζητήσουν, με αίτησή τους, αναστολή φοίτησης. Η αναστολή φοίτησης εγκρίνεται, μετά από εισήγηση της ΣΕ, από τη Γενική Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής, για αποδεδειγμένα σοβαρούς λόγους και μόνο μια φορά για ένα ακαδημαϊκό έτος. Αναστολή φοίτησης περισσότερο από ένα ακαδημαϊκό έτος, μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε περιπτώσεις παρατεταμένης ασθένειας, που πιστοποιείται από δημόσιο φορέα. Οι φοιτητές που έχουν λάβει αναστολή σπουδών, δεν έχουν τη φοιτητική ιδιότητα καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της διακοπής των σπουδών τους. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρώνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.

Επανέναρξη φοίτησης μετά από την αναστολή φοίτησης

Φοιτητής που θα συνεχίσει τη φοίτησή του είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα, σεμινάρια, κ.λ.π., στα οποία δεν είχε αξιολογηθεί επιτυχώς πριν από τη αναστολή της φοίτησής του. Ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής που επανέρχεται μετά από αναστολή φοίτησης, εξακολουθεί να υπάγεται στο καθεστώς φοίτησης του έτους εγγραφής του.

Παράταση φοίτησης

Παράταση φοίτησης για την ολοκλήρωση της μεταπτυχιακής εργασίας ΔΕΝ προβλέπεται παρά μόνο για τεκμηριωμένα σοβαρούς λόγους. Όποιος Μεταπτυχιακός Φοιτητής δεν έχει ολοκληρώσει μέχρι και το 4ο εξάμηνο σπουδών παραπέμπεται στη ΣΕ, η οποία εξετάζει κατά περίπτωση, την παράταση της προθεσμίας υποβολής της μεταπτυχιακής εργασίας κατά ένα εξάμηνο. Η παράταση των σπουδών εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής.