Τηλέφωνο: +30-2810394671 Email: mph@med.uoc.gr
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Ιατρική Σχολή

Δικαιώματα & Υποχρεώσεις

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι:

• Να παρακολουθούν υποχρεωτικά τα μαθήματα του ισχύοντος προγράμματος  σπουδών συνολικής διάρκειας περίπου 200 ωρών σε κάθε εξάμηνο.
• Εφόσον παρατηρηθεί ότι το σύνολο των απουσιών τους ανά μάθημα ξεπερνά το 1/4 των προσφερόμενων διδακτικών ωρών του μαθήματος, απόφαση για την πιθανότητα επανάληψης του μαθήματος ή άσκησης σε ημέρα εφημερίας ή επιβολής κυρώσεων θα ληφθεί από την ΣΕ.
• Να εφοδιάζονται εγκαίρως, με δική τους ευθύνη, με τα απαραίτητα συγγράμματα και φωτοτυπίες επιστημονικών άρθρων που καλύπτουν τη διδακτέα ύλη.
• Να υποβάλλουν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τις εργασίες που τους έχουν ανατεθεί για το κάθε μάθημα.
• Να προσέρχονται στις προβλεπόμενες εξετάσεις.

Η μη τήρηση των παραπάνω αποτελεί βάση απορριπτικού βαθμού για μαθήματα ή αποκλεισμού του μεταπτυχιακού φοιτητή από το πρόγραμμα, μετά από εισήγηση του υπεύθυνου καθηγητή, της Σ.Ε και σχετική απόφαση της Συνέλευσης.

Αναστολή φοίτησης κατά τη διάρκεια των σπουδών:
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν δικαίωμα να ζητήσουν, με αίτησή τους, αναστολή σπουδών. Η αναστολή σπουδών χορηγείται μετά από εισήγηση της ΣΕ από τη Συνέλευση, για αποδεδειγμένα σοβαρούς λόγους, μόνο μια φορά.
Αναστολή φοίτησης περισσότερο από δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε περιπτώσεις παρατεταμένης ασθένειας, που πιστοποιείται από δημόσιο φορέα. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρώνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.

Επανέναρξη φοίτησης μετά από την αναστολή των σπουδών:

Φοιτητής που θα συνεχίσει τη φοίτησή του είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα, σεμινάρια, πρακτικές ασκήσεις κ.λ.π., στα οποία δεν είχε αξιολογηθεί επιτυχώς πριν από τη αναστολή της φοίτησης του. Ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής που επανέρχεται μετά από αναστολή φοίτησης, εξακολουθεί να υπάγεται στο καθεστώς φοίτησης του έτους εγγραφής του.