Τηλέφωνο: +30-2810394671 Email: mph@med.uoc.gr
Ιατρική Σχολή - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Δικαιολογητικά Εγγραφής

Οι εγγραφές γίνονται με προσκόμιση των εξής δικαιολογητικών:

  • Έντυπο εγγραφής
  • Αντίγραφο πτυχίου και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (αφορά μόνον σε όσους δεν είχαν προσκομίσει τα σχετικά πιστοποιητικά κατά τη διάρκεια των αιτήσεων) ή βεβαίωση ολοκλήρωσης προπτυχιακών σπουδών, για όσους δεν έχουν λάβει το πτυχίο τους κατά την περίοδο των εγγραφών
  • Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή αντίστοιχου για ξένους υπηκόους
  • Πιστοποιητικό ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας του πτυχίου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αντίγραφο της αίτησης για την αναγνώριση τίτλου σπουδών/αναγνώρισης ομοταγούς που έχει υποβληθεί στον ΔΟΑΤΑΠ (αφορά μόνον σε όσους δεν είχαν προσκομίσει τα παραπάνω κατά τη διάρκεια των
    αιτήσεων).

Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί εμπρόθεσμα κάποιο από τα παραπάνω δικαιολογητικά, ΔΕΝ θα είναι εφικτή η εγγραφή.