Τηλέφωνο: +30-2810394671 Email: mph@med.uoc.gr
Ιατρική Σχολή - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Διαδικασία Αξιολόγησης Υποψηφίων

Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΜΦ)

Το Πρόγραμμα διοργανώνει διαδικασία επιλογής κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία αναρτάται στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Προγράμματος.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλει ένας υποψήφιος είναι:

1) Αίτηση συμμετοχής,

2) Αντίγραφο Πτυχίου ή Πτυχίων και Πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, για πτυχιούχους πανεπιστημίων του εξωτερικού (εφόσον υπάρχει). Σε διαφορετική περίπτωση η διαπίστωση της αναγνώρισης του ιδρύματος της αλλοδαπής και του χορηγούμενου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής γίνεται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης εφόσον τα ως άνω εντάσσονται στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής και στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της Αλλοδαπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 304 του ν. 4957/2022,

3) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων,

4) Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες. Σε περίπτωση που ο τίτλος ή οι τίτλοι σπουδών του υποψηφίου έχουν αποκτηθεί από Εκπαιδευτικό Ίδρυμα αγγλόφωνης χώρας ή αγγλόφωνου προγράμματος σπουδών, δεν απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικών γλωσσομάθειας,

5) Κατάλογος δημοσιεύσεων ή επιστημονικών εργασιών (εφόσον υπάρχουν),

6)Τουλάχιστον μία συστατική επιστολή.

Οι υποψήφιοι που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για το Πρόγραμμα καλούνται σε συνέντευξη. Στόχος των συνεντεύξεων είναι να διαπιστωθεί ποιοι υποψήφιοι είναι ικανοί να ανταποκριθούν ουσιαστικά στις απαιτήσεις του Προγράμματος, συνεκτιμώντας το κίνητρο και το ενδιαφέρον αλλά και τη συνολικότερη συγκρότηση και επιστημονική επάρκειά τους σε σχέση με το αντικείμενο της Δημόσιας Υγείας, της ΠΦΥ και των Υπηρεσιών Υγείας.

Οι υποψήφιοι επιλέγονται με κριτήρια που περιλαμβάνουν: 1) βαθμό πτυχίου, 2) βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα τα σχετικά με το αντικείμενο του Προγράμματος, 3) επίδοση στη διπλωματική εργασία εάν αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο σπουδών, 4) τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου, 5) αξιολόγηση συστατικών επιστολών, 6) επαρκή γνώση της  Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Αγγλόφωνου Πανεπιστημίου και 7) επίδοση στην προσωπική συνέντευξη.

Τα παραπάνω κριτήρια συνεκτιμώνται σε βαθμολογική κλίμακα αξιολόγησης 1-10 (με το 10 να είναι η υψηλότερη βαθμολογία).

Η αξιολόγηση για την αποδοχή Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΜΦ) στο Πρόγραμμα, γίνεται από 5μελή Επιτροπή Επιλογής.

Μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων, η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει τους αρχικούς πίνακες των επιτυχόντων και τυχόν επιλαχόντων φοιτητών με βάση τη σειρά κατάταξης με φθίνουσα σειρά. Οι πίνακες αυτοί δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος.

Τυχόν ενστάσεις (οι οποίες πρέπει να είναι αιτιολογημένες και συγκεκριμένες) γίνονται μέσα σε 7 ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αρχικών πινάκων, εξετάζονται από 3μελή Επιτροπή Ενστάσεων.

Οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων και τυχόν επιλαχόντων φοιτητών αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος.

Εφόσον Μεταπτυχιακός Φοιτητής που έχει επιλεχθεί να φοιτήσει στο Πρόγραμμα ενημερώσει εγγράφως ή ηλεκτρονικά τη Γραμματεία του Προγράμματος ότι δεν επιθυμεί εν τέλει να εγγραφεί, ή παρέλθει η ημερομηνία εγγραφής, και διαπιστωμένα η μη εγγραφή του δεν οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, τότε με απόφαση του αρμοδίου οργάνου οι κενές θέσεις επιτυχόντων δύναται να καλυφθούν από τους επιλαχόντες, εφόσον υπάρχουν, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής τους.