Τηλέφωνο: +30-2810394671 Email: mph@med.uoc.gr
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Ιατρική Σχολή

Διαδικασία Αξιολόγησης Υποψηφίων

Η αξιολόγηση και επιλογή των υποψήφιων που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για το ΠΜΣ γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής μέσω συνεντεύξεων. Στόχος των συνεντεύξεων είναι να διαπιστωθεί ποιοι υποψήφιοι είναι ικανοί να ανταποκριθούν ουσιαστικά στις απαιτήσεις του Προγράμματος, συνεκτιμώντας το κίνητρο και το ενδιαφέρον αλλά και την συνολικότερη συγκρότηση και επιστημονική επάρκειά τους σε σχέση με το αντικείμενο της Δημόσιας Υγείας, της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και των Υπηρεσιών Υγείας. Στη συνέντευξη καλούνται όλοι οι υποψήφιοι.

Η διαδικασία επιλογής ολοκληρώνεται με τη συνεδρίαση της Επιτροπής Επιλογής η οποία λαμβάνοντας υπόψη τη συνέντευξη και συνεκτιμώντας τα ανωτέρω κριτήρια επιλογής καταρτίζει τον πίνακα των επιτυχόντων και επιλαχόντων, μεταξύ των υποψηφίων που κλήθηκαν στη συνέντευξη.

Ένσταση κατά των πινάκων επιτυχόντων και επιλαχόντων μπορεί να γίνει μέσα σε 10 ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης των πινάκων. Η ένσταση, η οποία πρέπει να είναι αιτιολογημένη και συγκεκριμένη, εξετάζεται από τη ΣΕ του Προγράμματος, η οποία γνωμοδοτεί προς τη Συνέλευση. Η ένσταση και η γνωμοδότηση της ΣΕ εξετάζονται από τη Συνέλευση η οποία κρίνει το ζήτημα τελεσίδικα και επικυρώνει τους τελικούς πίνακες των επιτυχόντων και επιλαχόντων.

Σε περίπτωση που ο επιτυχών, αν και έχει επιλεγεί, δεν εγγράφεται στο ΠΜΣ, η θέση του καλύπτεται από τους επιλαχόντες. Ωστόσο, για την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος ο κατάλογος των επιλαχόντων έχει ισχύ μόνο για τρεις (3) εβδομάδες από την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων. Μετά τη λήξη αυτής της περιόδου, οποιαδήποτε αποχώρηση δεν αναπληρώνεται και η θέση μένει κενή.

Με εισήγηση της ΣΕ και απόφαση της συνέλευσης, πλέον του αριθμού των επιτυχόντων κατά την διαδικασία επιλογής φοιτητών, δύναται να γίνουν δεκτοί στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης, ως υπεράριθμοι:

Τα μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, καθώς και ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ που πληρούν τις προϋποθέσεις. Τα μέλη αυτά μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι,και μόνο ένας κατ’  έτος και ανά ΠΜΣ, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό καιστο άρθρο 34 του ν. 4485/2017.

Οι εγγραφές των Μ.Φ στο πρόγραμμα διεξάγονται τον Σεπτέμβρη ή Οκτώβρη.