Τηλέφωνο: +30-2810394671 Email: mph@med.uoc.gr
Ιατρική Σχολή - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Διαδικασία Αξιολόγησης Υποψηφίων

Κριτήρια επιλογής:

  • α) ο βαθμός πτυχίου
  • β) η γνώση της αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον σε επίπεδο Β2 με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες
  • γ) η βαθμολογία των προπτυχιακών μαθημάτων που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος
  • δ) η επίδοση στη Διπλωματική εργασία (εφόσον υπάρχει)
  • ε) η ερευνητική/επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου
  • στ) οι συστατικές επιστολές
  • ζ) η επίδοση στην προσωπική συνέντευξη

Η αξιολόγηση και επιλογή των υποψήφιων που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για το Πρόγραμμα, γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής μέσω συνεντεύξεων. Στόχος των συνεντεύξεων είναι να διαπιστωθεί ποιοι υποψήφιοι είναι ικανοί να ανταποκριθούν ουσιαστικά στις απαιτήσεις του Προγράμματος, συνεκτιμώντας το κίνητρο και το ενδιαφέρον αλλά και τη συνολικότερη συγκρότηση και επιστημονική επάρκειά τους σε σχέση με το αντικείμενο της Δημόσιας Υγείας, της ΠΦΥ και των Υπηρεσιών Υγείας. Στη συνέντευξη καλούνται όλοι οι υποψήφιοι.

Η διαδικασία επιλογής ολοκληρώνεται με τη συνεδρίαση της Επιτροπής Επιλογής η οποία λαμβάνοντας υπόψη τη συνέντευξη και συνεκτιμώντας τα ανωτέρω κριτήρια επιλογής, καταρτίζει τον πίνακα επιτυχόντων και τυχόν επιλαχόντων φοιτητών, μεταξύ των υποψηφίων που συμμετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης.

Ένσταση κατά των πινάκων επιτυχόντων και τυχόν επιλαχόντων φοιτητών μπορεί να γίνει μέσα σε 7 ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης των πινάκων. Η ένσταση, η οποία πρέπει να είναι αιτιολογημένη και συγκεκριμένη, εξετάζεται από τη ΣΕ του Προγράμματος, η οποία γνωμοδοτεί προς τη Γενική Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής.

Η ένσταση και η γνωμοδότηση της ΣΕ εξετάζονται από τη Γενική Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής η οποία κρίνει το ζήτημα τελεσίδικα και επικυρώνει τους τελικούς πίνακες των επιτυχόντων και τυχόν επιλαχόντων φοιτητών. Σε περίπτωση που επιτυχών, αν και έχει επιλεγεί, δεν εγγράφεται στο Πρόγραμμα, η θέση του καλύπτεται από τον πρώτο στη σειρά διαθέσιμο επιλαχόντα. Ωστόσο, για την εύρυθμη λειτουργία του Προγράμματος ο κατάλογος των επιλαχόντων έχει ισχύ μόνο για δύο (2) εβδομάδες από την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων. Μετά τη λήξη αυτής της περιόδου, οποιαδήποτε αποχώρηση δεν αναπληρώνεται και η θέση μένει κενή.

Οι εγγραφές των ΜΦ στο Πρόγραμμα διεξάγονται πριν την έναρξη των μαθημάτων του α’ χειμερινού εξαμήνου σπουδών.