Τηλέφωνο: +30-2810394671 Email: mph@med.uoc.gr
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Ιατρική Σχολή

Μεταπτυχιακή Εργασία

Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας:

Στα μέσα περίπου του Β΄ Εξαμήνου οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταθέτουν Πρωτόκολλο Έρευνας για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας σύμφωνα με το πρότυπο που δίνεται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ. Στην αίτηση του υποψηφίου επίσης αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, και ο προτεινόμενος επιβλέπων. Η Συντονιστική Επιτροπή ορίζει τον επιβλέποντα του ΜΦ και συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας είναι και ο επιβλέπων. Για να εγκριθεί η εργασία ο φοιτητής οφείλει να την υποστηρίξει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής.

Για τον επιβλέποντα και τους συν-επιβλέποντες ισχύουν τα παρακάτω:

Επιβλέπων: Η ΣΕ ορίζει τον επιβλέποντα της διπλωματικής εργασίας ο οποίος μετά θα είναι και μέλος της Τριμελούς Εξεταστικής.

Συνεπιβλέπων/οντες: Ορίζονται από τη ΣΕ μετά από εισήγηση του επιβλέποντος και μπορεί να είναι:
• Μέλη της ΣΕ, στην περίπτωση που ο επιβλέπων δεν είναι μέλος της ΣΕ.
• Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης ή μέλη ΔΕΠ άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
• Μέλη ΕΠ σε ΤΕΙ.
• Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.
• Κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος που είναι διδάσκοντες στο ΠΜΣ ΔΥ-ΠΦΥ-ΥΥ.

Η Σ.Ε και ο επιβλέπων έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή.

Συμβουλευτική Επιτροπή: Παράλληλα, δύναται να οριστεί και μια επιστημονική επιτροπή παρακολούθησης(Συμβουλευτική Επιτροπή) της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, που να αποτελείται από τους παραπάνω, καθώς επίσης και διδάκτορες με ερευνητικό έργο σχετικό με το πεδίο έρευνας της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ή και Ειδικούς Επιστήμονες (μη κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών) για τη συμβουλευτική υποστήριξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Εξεταστική Επιτροπή: Για την εξέταση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας η ΣΕ ορίζει τριμελή εξεταστική επιτροπή, στην οποία συμμετέχει ο επιβλέπων της εργασίας. Όπου απαιτείται, η Επιτροπή συμπληρώνεται και με άλλα μέλη της ΣΕ.

Ο επιβλέπων ή ο συν-επιβλέπων εισηγείται στη ΣΕ τις προτεινόμενες εργασίες σε συνεδρίαση της ΣΕ, που πραγματοποιείται από 15-30 Σεπτεμβρίου, κατά την οποία συζητείται η οριστικοποίηση των προτεινόμενων από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές θεμάτων, καθορίζονται οι επιβλέποντες / συνεπιβλέποντες και ορίζονται οι Τριμελείς Εξεταστικές Επιτροπές των εργασιών.

Για τη διεξαγωγή έρευνας σε διάφορους φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, απαιτείται η έγγραφη έγκριση του φορέα και κατά περίπτωση της αρμόδιας Επιτροπής Δεοντολογίας.

Αξιολόγηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας:
Μετά το πέρας της δημόσιας υποστήριξης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας από τον μεταπτυχιακό φοιτητή, η εργασία αξιολογείται από τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής και βαθμολογείται με την ίδια κλίμακα(Άριστα, Λίαν Καλώς, Καλώς, Ανεπαρκώς). Η αξιολόγηση γίνεται στα εξής σημεία:
i. Θέμα
ii. Περιεχόμενο
iii. Παρουσίαση

Αν η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία θεωρηθεί ως μη ικανοποιητική και βαθμολογηθεί κάτω της βάσης 5, τότε η Εξεταστική Επιτροπή αναπέμπει τον μεταπτυχιακό φοιτητή είτε:

  • Συνολικά, για την διόρθωση του κειμένου και την εκ νέου υποστήριξη της εργασίας
  • Μερικά, για την διόρθωση του κειμένου (χωρίς νέα υποστήριξη) και την εκ νέου υποβολή της εργασίας σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο

Η Εξεταστική Επιτροπή μπορεί να ζητήσει την βελτίωσή της εργασίας, την τροποποίηση ορισμένων τμημάτων ή την ριζική αναμόρφωσή της