Τηλέφωνο: +30-2810394671 Email: mph@med.uoc.gr
Ιατρική Σχολή - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Μεταπτυχιακή Εργασία

Οι κύριοι επιβλέποντες των μεταπτυχιακών εργασιών μπορεί να είναι:

Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) της Ιατρικής Σχολής.

Ομότιμοι Καθηγητές ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. της Ιατρικής σχολής.

Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) άλλων Πανεπιστημίων που είναι διδάσκοντες στο ΠΜΣ.

Άλλες κατηγορίες διδασκόντων στο ΠΜΣ που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 83 του Ν. 4957/2022.

Οι συνεπιβλέποντες των μεταπτυχιακών εργασιών μπορεί να είναι:

Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ).

Ομότιμοι Καθηγητές ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π.

Άλλες κατηγορίες που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 83 του Ν. 4957/2022.

Συμβουλευτική Επιτροπή: παράλληλα, δύναται να οριστεί και μια επιστημονική επιτροπή παρακολούθησης (Συμβουλευτική Επιτροπή) της μεταπτυχιακής εργασίας, που να αποτελείται από μέλη της ΣΕ, μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης ή μέλη ΔΕΠ άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος που είναι διδάσκοντες στο Πρόγραμμα καθώς επίσης και διδάκτορες με ερευνητικό έργο σχετικό με το πεδίο έρευνας της μεταπτυχιακής εργασίας ή και Ειδικούς Επιστήμονες (μη κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών).

Εδώ θα βρείτε το άρθρο 83 του Ν. 4957/2022

Η διαδικασία για τη μεταπτυχιακή εργασία ξεκινάει στο γ’ εξάμηνο σπουδών με τη συγγραφή, την υποβολή πρωτοκόλλου και τη συλλογή δεδομένων και συνεχίζεται στο δ’ εξάμηνο σπουδών με την εκπόνηση και συγγραφή της μεταπτυχιακής εργασίας. Η γλώσσα συγγραφής της εργασίας είναι η ελληνική ή η αγγλική.

Στην αρχή περίπου του γ ́ εξαμήνου οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταθέτουν Πρωτόκολλο Έρευνας για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Εργασίας σύμφωνα με το πρότυπο που δίνεται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ (δείτε παρακάτω στα χρήσιμα αρχεία – φόρμα πρωτοκόλλου). Παρακαλούνται οι φοιτητές να καταθέτουν την φόρμα στη γραμματεία μέσα στον Σεπτέμβριο.

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή: για την εξέταση της μεταπτυχιακής εργασίας η ΣΕ ορίζει τριμελή εξεταστική επιτροπή, στην οποία συμμετέχει ο επιβλέπων της μεταπτυχιακής εργασίας.

Για να εγκριθεί η μεταπτυχιακή εργασία ο φοιτητής οφείλει να την υποστηρίξει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής.

Η Σ.Ε και ο επιβλέπων έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή.

Ολοκλήρωση Μεταπτυχιακής Εργασίας

Κάθε ΜΦ οφείλει να στείλει το ανάτυπο της μεταπτυχιακής του εργασίας στα μέλη της εξεταστικής επιτροπής τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρες πριν από την παρουσίαση αυτής.

Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της μεταπτυχιακής εργασίας ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποβάλλει την εργασία στον επιβλέποντα του, στους συνεπιβλέποντες και στη Συμβουλευτική Επιτροπή (εφ’ όσον τέτοια επιτροπή έχει συγκροτηθεί). Εν συνεχεία οι επιβλέποντες σε συνεννόηση με τη Συμβουλευτική Επιτροπή (εφ’ όσον τέτοια επιτροπή έχει συγκροτηθεί), βεβαιώνουν ότι η μεταπτυχιακή εργασία έχει ολοκληρωθεί και μπορεί να παρουσιασθεί ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής. Δείτε στα χρήσιμα αρχεία <Φόρμα έγκρισης επιτροπής επίβλεψης για συμμετοχή στις παρουσιάσεις>

Η παρουσίαση των μεταπτυχιακών εργασιών γίνεται 1 φορά το χρόνο κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου σε προγραμματισμένες ημερομηνίες Δημόσιας Παρουσίασης των μεταπτυχιακών εργασιών. Ο χρόνος παρουσίασης της εργασίας κάθε φοιτητή είναι αυστηρά 10 λεπτά και 5 λεπτά για ερωτήματα/συζήτηση.

Αξιολόγηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

Μετά το πέρας της δημόσιας υποστήριξης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας από τον μεταπτυχιακό φοιτητή, η εργασία αξιολογείται από τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής. Αν η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία θεωρηθεί ως μη ικανοποιητική και βαθμολογηθεί κάτω της βάσης του 5, τότε η Εξεταστική Επιτροπή αναπέμπει τον μεταπτυχιακό φοιτητή είτε: συνολικά, για την διόρθωση του κειμένου και την εκ νέου υποστήριξη της εργασίας, είτε μερικά, για την διόρθωση του κειμένου (χωρίς νέα υποστήριξη) και την εκ νέου υποβολή της εργασίας σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο.

Η Εξεταστική Επιτροπή μπορεί να ζητήσει την βελτίωση της εργασίας, την τροποποίηση ορισμένων τμημάτων ή την ριζική αναμόρφωσή της.

Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, εφόσον εγκριθεί από την εξεταστική επιτροπή, αναρτάται στο Ιδρυματικό Καταθετήριο της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης (E-Locus).

Για τη διεξαγωγή έρευνας σε διάφορους φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, απαιτείται η έγγραφη έγκριση του φορέα και κατά περίπτωση της αρμόδιας Επιτροπής Δεοντολογίας.

Χρήσιμα αρχεία:

Φόρμα πρωτοκόλλου(θα το βρείτε ΕΔΩ)

Εξώφυλλο μεταπτυχιακής εργασίας(θα το βρείτε ΕΔΩ)

Φόρμα έγκρισης επιτροπής επίβλεψης για συμμετοχή στις παρουσιάσεις (θα το βρείτε ΕΔΩ)

Template παρουσίασης(θα το βρείτε ΕΔΩ)

Οδηγίες συγγραφής(θα το βρείτε ΕΔΩ)

Παράταση φοίτησης για την ολοκλήρωση της μεταπτυχιακής εργασίας ΔΕΝ προβλέπεται παρά μόνο για τεκμηριωμένα σοβαρούς λόγους. Όποιος Μεταπτυχιακός Φοιτητής δεν έχει ολοκληρώσει μέχρι και το 4ο εξάμηνο σπουδών παραπέμπεται στη ΣΕ, η οποία εξετάζει κατά περίπτωση, την παράταση της προθεσμίας υποβολής της μεταπτυχιακής εργασίας κατά ένα εξάμηνο. Η παράταση των σπουδών θα πρέπει να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής.

Αίτηση παράτασης (θα τη βρείτε ΕΔΩ)

Ιστοσελίδα ΕΗΔΕ: https://www.ehde.uoc.gr

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα:

Σεπτέμβριος: Κατάθεση φόρμας πρωτοκόλλου – έναρξη διαδικασίας έκδοσης απαραίτητων αδειών

Οκτώβριος – Δεκέμβριος Συλλογή δεδομένων

Ιανουάριος – Μάρτιος: Συγγραφή εργασίας

Απρίλιος – Μάιος: Τελικές διορθώσεις

Αρχές Ιουνίου: Παρουσίαση εργασίας