Τηλέφωνο: +30-2810394671 Email: mph@med.uoc.gr
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Ιατρική Σχολή

Μεταπτυχιακή Εργασία

Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας:

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταθέτουν Πρωτόκολλο Έρευνας για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας σύμφωνα με το πρότυπο που δίνεται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ. Παρακαλούνται οι φοιτητές να καταθέτουν την φόρμα στη γραμματεία μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Σε συνεδρίαση της ΣΕ, που πραγματοποιείται από 15-30 Σεπτεμβρίου, συζητείται η οριστικοποίηση των προτεινόμενων από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές θεμάτων, εγκρίνονται  οι επιβλέποντες / συνεπιβλέποντες και ορίζονται οι Τριμελείς Εξεταστικές Επιτροπές των εργασιών.

Κύριοι επιβλέποντες μεταπτυχιακών εργασιών μπορεί να είναι:

  • Μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής σχολής
  • Κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος που είναι διδάσκοντες στο ΠΜΣ ΔΥ-ΠΦΥ-ΥΥ.

Συνεπιβλέπων/οντες: Ορίζονται από τη ΣΕ μετά από εισήγηση του επιβλέποντος και μπορεί να είναι:
• Μέλη της ΣΕ, στην περίπτωση που ο επιβλέπων δεν είναι μέλος της ΣΕ.
• Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης ή μέλη ΔΕΠ άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
• Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.
• Κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος που είναι διδάσκοντες στο ΠΜΣ ΔΥ-ΠΦΥ-ΥΥ.

Η Σ.Ε και ο επιβλέπων έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή.

Συμβουλευτική Επιτροπή: Παράλληλα, δύναται να οριστεί και μια επιστημονική επιτροπή παρακολούθησης(Συμβουλευτική Επιτροπή) της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, που να αποτελείται από τους παραπάνω, καθώς επίσης και διδάκτορες με ερευνητικό έργο σχετικό με το πεδίο έρευνας της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ή και Ειδικούς Επιστήμονες (μη κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών) για τη συμβουλευτική υποστήριξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Εξεταστική Επιτροπή: Για την εξέταση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας η ΣΕ ορίζει τριμελή εξεταστική επιτροπή, στην οποία συμμετέχει ο επιβλέπων της εργασίας. Όπου απαιτείται, η Επιτροπή συμπληρώνεται και με άλλα μέλη της ΣΕ.

Για τη διεξαγωγή έρευνας σε διάφορους φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, απαιτείται η έγγραφη έγκριση του φορέα και κατά περίπτωση της αρμόδιας Επιτροπής Δεοντολογίας.

Χρήσιμα αρχεία:

Φόρμα πρωτοκόλλου(θα το βρείτε ΕΔΩ)

Εξώφυλλο μεταπτυχιακής εργασίας(θα το βρείτε ΕΔΩ)

Φόρμα έγκρισης επιτροπής επίβλεψης για συμμετοχή στις παρουσιάσεις (θα το βρείτε ΕΔΩ)

Template παρουσίασης(θα το βρείτε ΕΔΩ)

Ιστοσελίδα ΕΗΔΕ: https://www.ehde.uoc.gr

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα(για φοιτητές εισαγωγής 2021-2022):

Σεπτέμβριος: Κατάθεση φόρμας πρωτοκόλλου – έναρξη διαδικασίας έκδοσης απαραίτητων αδειών

Οκτώβριος – Νοέμβριος: Συλλογή δεδομένων

Δεκέμβριος: Συγγραφή εργασίας

Ιανουάριος: Τελικές διορθώσεις

Φεβρουάριος: Παρουσίαση εργασίας