Τηλέφωνο: +30-2810394671 Email: mph@med.uoc.gr
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Ιατρική Σχολή

Συντονιστική Επιτροπή

Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, οι οποίοι έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Συνέλευση του Τμήματος για διετή θητεία. Ο Διευθυντής Σπουδών εκτελεί χρέη προέδρου της ΣΕ και η θητεία του μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό της λειτουργίας του προγράμματος.

Εισηγείται προς τη συνέλευση:

α) Το πρόγραμμα σπουδών

β) Τον ορισμό υπευθύνων και συντονιστών των μαθημάτων του ΠΜΣ

γ) Τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Επιλογής και των επιμέρους επιτροπών  εξετάσεων, όπου κριθεί σκόπιμο

δ) Τον προϋπολογισμό και τη διαχείριση των πόρων του ΠΜΣ

ε) Τον ορισμό του Επιβλέποντα και της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης των μεταπτυχιακών εργασιών για την απόκτηση ΔΜΣ

Μέλη της ΣΕ του ΠΜΣ:


 

Ε. Κριτσωτάκης
Aναπλ. Καθηγητής

e.kritsotakis@uoc.gr

2810 39 4619

Χ. Λιονής
Καθηγητής (Διευθυντής Σπουδών ΠΜΣ)

lionis@med.uoc.gr

2810 39 4621

Ι. Τσιλιγίαννη
Επίκουρος Καθηγήτρια

i.tsiligianni@med.uoc.gr

2810 39 4607

Γ. Χλουβεράκης
Αναπλ. Καθηγητής

gchlouve@med.uoc.gr

2810 39 4682

Συμβουλάκης Εμμανουήλ 
Επίκουρος Καθηγητής 

esymvoulakis@uoc.gr

2810 39 4623