Τηλέφωνο: +30-2810394671 Email: mph@med.uoc.gr
Ιατρική Σχολή - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Προσφερόμενα Μαθήματα

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος και την απονομή του ΔΜΣ απαιτούνται 120 ECTS:

α) 60 ECTS από την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων (Α’ & Β’ Εξάμηνο)

β) 30 ECTS από τη συγγραφή και υποβολή του πρωτοκόλλου και τη συλλογή δεδομένων για τη μεταπτυχιακή εργασία (Γ’ εξάμηνο)

γ) 30 ECTS από την επιτυχή εκπόνηση και παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας (Δ’ Εξάμηνο).

Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Όριο απουσιών: 1/3 των διδακτικών ωρών

Φοιτητές μερικής απασχόλησης (part-time) δεν γίνονται δεκτοί.

Το ΠΜΣ ΔΥ/ΠΦΥ/ΥΓ απονέμει ΜΔΕ στο γνωστικό αντικείμενο “Δημόσια Υγεία – Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας – Υπηρεσίες Υγείας” στις εξής κατευθύνσεις/εξειδικεύσεις:

(α)    Δημόσια Υγεία και ΠΦΥ

(β)    Υπηρεσίες Υγείας

Το πρόγραμμα σπουδών ανά εξάμηνο και κατεύθυνση διαμορφώνεται ως εξής:

Α΄εξάμηνο

 1. Εισαγωγή στη Δημόσια Υγεία και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας – Τσιλιγιάννη Ι., Συμβουλάκης Ε. – 6 ECTS – Πρόγραμμα ΔιαλέξεωνΠερίγραμμα Μαθήματος
 2. Επιδημιολογία Ι – Λιονής Χ. – 6 ECTS – Πρόγραμμα ΔιαλέξεωνΠερίγραμμα Μαθήματος
 3. Μεθοδολογία της Έρευνας – Λιονής Χ. – 6 ECTS – Πρόγραμμα ΔιαλέξεωνΠερίγραμμα Μαθήματος
 4. Βιοστατιστική Ι – Κριτσωτάκης Ε. – 6 ECTS – Πρόγραμμα ΔιαλέξεωνΠερίγραμμα Μαθήματος
 5. Υπηρεσίες Υγείας – Τσιλιγιάννη Ι., Συμβουλάκης Ε. – 6 ECTS – Πρόγραμμα ΔιαλέξεωνΠερίγραμμα Μαθήματος

Β΄εξάμηνο

Α. Κατεύθυνση Δημόσιας Υγείας και ΠΦΥ

 1. Επιδημιολογία λοιμωδών νοσημάτων –Λιονής – 10 ECTS – Πρόγραμμα ΔιαλέξεωνΠερίγραμμα Μαθήματος
 2. Επιδημιολογία ΙΙ – Τσιλιγιάννη Ι – 10 ECTS – Πρόγραμμα ΔιαλέξεωνΠερίγραμμα Μαθήματος
 3. Βιοστατιστική ΙΙ – Χλουβεράκης Γ. – 10 ECTS – Πρόγραμμα ΔιαλέξεωνΠερίγραμμα Μαθήματος

 Β. Κατεύθυνση Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας

 1. Οικονομική Αξιολόγηση Υπηρεσιών Υγείας – Συμβουλάκης Ε. – 10 ECTS – Πρόγραμμα ΔιαλέξεωνΠερίγραμμα Μαθήματος
 2. Δίκαιο και Υπηρεσίες Υγείας – Τσουκαλάς Γ. – 10 ECTS – Πρόγραμμα ΔιαλέξεωνΠερίγραμμα Μαθήματος
 3. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας – – Συμβουλάκης Ε. – 10 ECTS – Πρόγραμμα ΔιαλέξεωνΠερίγραμμα Μαθήματος

Για να προσφερθεί μία κατεύθυνση πρέπει να την επιλέξει τουλάχιστον το 30% των φοιτούντων. Η ΣΕ είναι δυνατόν να διαφοροποιήσει το ποσοστό αυτό, για την εύρυθμη λειτουργία του Προγράμματος.

Γ΄εξάμηνο

Συγγραφή Πρωτοκόλλου και Συλλογή Δεδομένων για τη Μεταπτυχιακή Εργασία (30 ECTS)

Δ ΕΞΑΜΗΝΟ

Εκπόνηση και Συγγραφή της Μεταπτυχιακής Εργασίας  (30 ECTS)

 

Για την ολοκλήρωση του Προγράμματος απαιτείται:

α) η παρακολούθηση και επιτυχής ολοκλήρωση των πέντε (5) υποχρεωτικών μαθημάτων στο α’ χειμερινό εξάμηνο καθώς και των τριών (3) υποχρεωτικών μαθημάτων ανά κατεύθυνση στο β’ εαρινό εξάμηνο (60 ECTS), β) η συγγραφή πρωτοκόλλου και η συλλογή δεδομένων για τη μεταπτυχιακή εργασία στο γ’ χειμερινό εξάμηνο (30 ECTS)

γ) η επιτυχής εκπόνηση και συγγραφή της μεταπτυχιακής εργασίας στο δ’ εαρινό εξάμηνο (30 ECTS)