Τηλέφωνο: +30-2810394671 Email: mph@med.uoc.gr
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Ιατρική Σχολή

Προσφερόμενα Μαθήματα

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ), ο μεταπτυχιακός φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει ενενήντα (90) Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS), και συγκεκριμένα:

(α) εξήντα (60) ECTS από την επιτυχή παρακολούθηση υποχρεωτικών μαθημάτων

(β) τριάντα (30) ECTS από την επιτυχή εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

Κάθε μάθημα αποτελείται από περίπου 9 θεματικές ενότητες, διάρκειας 3 ωρών η καθεμία. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται 4 ή 5 φορές την εβδομάδα, απογευματινές ώρες.

Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική.

Φοιτητές μερικής απασχόλησης (part-time) δεν γίνονται δεκτοί.

Το ΠΜΣ ΔΥ/ΠΦΥ/ΥΓ απονέμει ΜΔΕ στο γνωστικό αντικείμενο “Δημόσια Υγεία – Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας – Υπηρεσίες Υγείας” στις εξής κατευθύνσεις/εξειδικεύσεις:

(α)    Δημόσια Υγεία και ΠΦΥ

(β)    Υπηρεσίες Υγείας

Το πρόγραμμα σπουδών ανά εξάμηνο και κατεύθυνση διαμορφώνεται ως εξής:

Α΄εξάμηνο


 1. Εισαγωγή στη Δημόσια Υγεία και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας – Τσιλιγιάννη Ι., Συμβουλάκης Ε.
  4 ECTS – Περίγραμμα Μαθήματος
 2. Επιδημιολογία Ι – Λιονής Χ. – 7 ECTS – Περίγραμμα Μαθήματος
 3. Μεθοδολογία της Έρευνας – Λιονής Χ. – 6 ECTS – Περίγραμμα Μαθήματος
 4. Βιοστατιστική Ι – Κριτσωτάκης Ε. – 5 ECTS – Περίγραμμα Μαθήματος
 5. Αρχές Οικονομικών της Υγείας – Λιονής Χ. – 4 ECTS – Περίγραμμα Μαθήματος
 6. Υπηρεσίες Υγείας – Τσιλιγιάννη Ι., Συμβουλάκης Ε. – 4 ECTS – Περίγραμμα Μαθήματος

Β΄εξάμηνο


Μαθήματα κοινά και στις δύο κατευθύνσεις

 1. Ειδικά Θέματα Επιδημιολογίας & Υπηρεσιών Υγείας – Τσιλιγιάννη Ι. – 5 ECTS – Περίγραμμα Μαθήματος
 2. Προαγωγή της Υγείας – Λιονης Χ. – 5 ECTS – Περίγραμμα Μαθήματος
 3. Έρευνα στην υγεία: Ιδέες, πρωτόκολλα και προτάσεις χρηματοδότησης – Λιονης Χ. – 2 ECTS – Περίγραμμα Μαθήματος

 Α. Κατεύθυνση Δημόσιας Υγείας και ΠΦΥ

 1. Βασικές αρχές επιδημιολογικής επιτήρησης λοιμωδών νοσημάτων – Ψαρουλάκη A. – 6 ECTS – Περίγραμμα Μαθήματος
 2. Επιδημιολογία ΙΙ – Τσιλιγιάννη Ι – 6 ECTS – Περίγραμμα Μαθήματος
 3. Βιοστατιστική ΙΙ – Χλουβεράκης Γ. – 6 ECTS – Περίγραμμα Μαθήματος

 Β. Κατεύθυνση Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας

 1. Οικονομική Αξιολόγηση Υπηρεσιών Υγείας – Συμβουλάκης Ε. – 6 ECTS – Περίγραμμα Μαθήματος
 2. Δίκαιο και Υπηρεσίες Υγείας – Καραμάνου Μ. – 6 ECTS – Περίγραμμα Μαθήματος
 3. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας – – Συμβουλάκης Ε. – 6 ECTS – Περίγραμμα Μαθήματος

Γ΄εξάμηνο


Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας – 30 ECTS