Τηλέφωνο: +30-2810394671 Email: mph@med.uoc.gr
Ιατρική Σχολή - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Δομή & Οργάνωση

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στο γνωστικό αντικείμενο “Δημόσια Υγεία – Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας – Υπηρεσίες Υγείας” (ΜΡΗ) στις εξής κατευθύνσεις/εξειδικεύσεις:

1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης – MΔΕ / Α’ κύκλος σπουδών

α.  Δημόσια Υγεία και ΠΦΥ
β.  Υπηρεσίες Υγείας

Για τους φοιτητές εισαγωγής 2022-2023 ισχύει το παρακάτω ΦΕΚ (3306, 28/6/2022):

ΦΕΚ (3306, 28/6/2022)

Για τους φοιτητές εισαγωγής 2023-2024 και έπειτα, ισχύει το παρακάτω ΦΕΚ (1078, 15/02/2024):
ΦΕΚ (1078, 15/02/2024)

Οδηγός Σπουδών