Τηλέφωνο: +30-2810394671 Email: mph@med.uoc.gr
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Ιατρική Σχολή

Δομή & Οργάνωση

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στο γνωστικό αντικείμενο “Δημόσια Υγεία – Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας – Υπηρεσίες Υγείας” (ΜΡΗ) στις εξής κατευθύνσεις/εξειδικεύσεις:

1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης – MΔΕ / Α’ κύκλος σπουδών

α.  Δημόσια Υγεία και ΠΦΥ
β.  Υπηρεσίες Υγείας

                      Ελάχιστη διάρκεια φοίτησης: 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα

ΦΕΚ Κανονισμου

ΦΕΚ Επανιδρυσης

Οδηγός Σπουδών