Τηλέφωνο: +30-2810394671 Email: mph@med.uoc.gr
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Ιατρική Σχολή

Απαλλαγή τελών φοίτησης

Μέχρι το 30% του συνολικού αριθμού των εισαχθέντων Μ.Φ. στο Πρόγραμμα, απαλλάσσεται από τα τέλη φοίτησης εφόσον πληρούνται τα οικονομικά κριτήρια όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 35 του ν. 4485/2017. Εάν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το 30%, τότε επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο ΦΕΚ Κανονισμου