Τηλέφωνο: +30-2810394671 Email: mph@med.uoc.gr
Ιατρική Σχολή - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων

Κατηγορίες Εισακτέων Πτυχιούχων

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί:

Κάτοχοι πτυχίων του πανεπιστημιακού ή του πρώην τεχνολογικού τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ή ακαδημαϊκά αναγνωρισμένων τίτλων ανώτατων ιδρυμάτων της αλλοδαπής προερχόμενοι από Τμήματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής και άλλων Τμημάτων Επιστημών Υγείας, Οικονομικών, Διοικητικών και Κοινωνικών Επιστημών και άλλων Τμημάτων συναφών αντικειμένων, από Τμήματα το αντικείμενο των οποίων σχετίζεται με δράσεις δημόσιας υγείας, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και διοίκησης υπηρεσιών υγείας καθώς και από Τμήματα ή Σχολές με συναφή αντικείμενα.

Αριθμός Εισακτέων Πτυχιούχων

Ο αριθμός των εισακτέων στο Πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα φοιτητές (40) κατ’ έτος. Ο κατώτατος αριθμός εισακτέων στο Πρόγραμμα ορίζεται σε πέντε (5) φοιτητές.