Τηλέφωνο: +30-2810394671 Email: mph@med.uoc.gr
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Ιατρική Σχολή

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι:

(α) πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής, προερχόμενοι από τα Τμήματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής και άλλων Τμημάτων Επιστημών Υγείας ·

(β) πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής, προερχόμενοι από τα Τμήματα Οικονομικών, Διοικητικών και Κοινωνικών Επιστημών και άλλων Τμημάτων συναφών αντικειμένων

(γ) πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγούς Ιδρύματος της αλλοδαπής προερχόμενοι από Τμήματα, το αντικείμενο των οποίων σχετίζεται με δράσεις δημόσιας υγείας, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και διοίκησης υπηρεσιών υγείας ·

(δ) T.Ε.Ι. συναφών αντικειμένων και

(ε) Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 34 παρ. 8

Οι κάτοχοι πτυχίου της αλλοδαπής υποχρεούνται να έχουν την Βεβαίωση Αναγνώρισης Ισοτιμίας από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ). Κατ’ εξαίρεση, όσοι από τους υποψηφίους δεν έχουν πτυχίο αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. αλλά έχουν υποβάλλει τα δικαιολογητικά προς αναγνώριση, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσουν μαζί με τους τίτλους σπουδών τη Βεβαίωση Αναγνώρισης Ισοτιμίας, κατά την εγγραφή τους το Σεπτέμβριο. Σε διαφορετική περίπτωση δεν εγγράφονται στο ΠΜΣ. Τελειόφοιτοι που δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμα τις σπουδές τους, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, αλλά για να εγγραφούν στο ΠΜΣ το Σεπτέμβριο θα πρέπει να προσκομίσουν Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών (εκδίδεται από τη γραμματεία της σχολής), ότι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους.

Διαδικασία απόκτησης του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ)

  • Υποχρεωτική παρακολούθηση των προσφερόμενων μαθημάτων
  • Αξιολόγηση των ΜΦ (εργασίες, προφορικές και γραπτές εξετάσεις)
  • Εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας
  • Παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας