Τηλέφωνο: +30-2810394671 Email: mph@med.uoc.gr
Ιατρική Σχολή - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο Πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα φοιτητές (40) κατ’ έτος.

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής προερχόμενοι από:

  • α) Τμήματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής και άλλων τμημάτων Επιστημών Υγείας
  • β) Τμήματα Οικονομικών, Διοικητικών και Κοινωνικών Επιστημών και άλλων τμημάτων συναφών αντικειμένων
  • (γ) Τμήματα το αντικείμενο των οποίων σχετίζεται με δράσεις δημόσιας υγείας, πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διοίκησης υπηρεσιών υγείας.

Σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ. 8 του ν. 4485/2017, μπορούν μετά από αίτηση τους, να εγγραφούν στο Πρόγραμμα ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ’ έτος, μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. τα οποία υπηρετούν στα συνεργαζόμενα Τμήματα του Προγράμματος.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές ή φοιτήτριες που αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν την έναρξη των μαθημάτων.

Οι κάτοχοι πτυχίου της αλλοδαπής υποχρεούνται να έχουν τη Βεβαίωση Αναγνώρισης Ισοτιμίας από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ). Κατ’ εξαίρεση, όσοι από τους υποψηφίους δεν έχουν πτυχίο αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ αλλά έχουν υποβάλλει αίτηση για την αναγνώριση του τίτλου σπουδών στον ΔΟΑΤΑΠ, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσουν τη Βεβαίωση Αναγνώρισης Ισοτιμίας κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο Πρόγραμμα λαμβάνοντας υπόψιν ότι σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 7 του Ν. 4485/2017, Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ.