Τηλέφωνο: +30-2810394671 Email: mph@med.uoc.gr
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Ιατρική Σχολή

Μεταπτυχιακές Εργασίες Ειδίκευσης

Από το 2003 έως σήμερα εκπονήθηκαν ~200 Μεταπτυχιακές Εργασίες:

  • Έρευνες ιατρικών εγγραφών (medical notes)
  • Έρευνες αρχείου (document audit)
  • Μελέτες επιπολασμού (prevalence studies)
  • Μελέτες περιπτώσεων-ελέγχου (case-control studies)
  • Οικονομικές Αναλύσεις-Αναλύσεις Κόστους
  • Συγχρονικές Μελέτες Πεδίου (cross-sectional)

Για την πραγματοποίηση των εργασιών αυτών έχουν εφαρμοσθεί:

  1. Ποιοτικές & Ποσοτικές Μέθοδοι Έρευνας
  2. Δομημένες & ημι-δομημένες συνεντεύξεις
  3. Μετάφραση, Στάθμιση & Γλωσσική Προσαρμογή ερωτηματολογίων
  4. Κατασκευή, στάθμιση & πιλοτική εφαρμογή νέων εργαλείων