Τηλέφωνο: +30-2810394671 Email: mph@med.uoc.gr
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Ιατρική Σχολή

Συχνές Ερωτήσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tι προϋποθέσεις υπάρχουν για να κάνω αίτηση;

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλει ένας υποψήφιος είναι:

 • Αίτηση συμμετοχής.
 • Αντίγραφο Πτυχίου ή Πτυχίων (και Πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, για πτυχιούχους πανεπιστημίων του εξωτερικού).
 • Πιστοποιητικό Σπουδών με αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων.
 • Πιστοποιητικά ξένης γλώσσας (εφόσον υπάρχουν).
 • Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου ή της υποψηφίας.
 • Κατάλογος δημοσιεύσεων ή επιστημονικών εργασιών(εφόσον υπάρχουν).
 • Δύο συστατικές επιστολές.

Ποια είναι η διάρκεια σπουδών;

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια των σπουδών για την απονομή του τίτλου ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Πόσα είναι τα δίδακτρα;

Τα δίδακτρα διαμορφώνονται ως εξής:
1η – προκαταβολή 200 € Σεπτέμβριος
2η 200 € Οκτώβριος
3η 400 € Δεκέμβριος
4η 400 € Φεβρουάριος
5η 400 € Απρίλιος
6η 400 € Ιούνιος

Μπορώ να κάνω αναστολή φοίτησης;

Σε ειδικά αιτιολογημένες περιπτώσεις, η ΣΕ του Προγράμματος με την έγκριση της Συνέλευσης μπορεί να χορηγεί αναστολή σπουδών σε ΜΦ η οποία δεν θα υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα σπουδών. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρώνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.

Μπορώ να αιτηθώ απαλλαγή τελών φοίτησης;

Μέχρι το 30% του συνολικού αριθμού των εισαχθέντων Μ.Φ. στο Πρόγραμμα, απαλλάσσεται από τα τέλη φοίτησης εφόσον πληρούνται τα οικονομικά κριτήρια όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 35 του ν. 4485/2017. Εάν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το 30%, τότε επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας   αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Η αίτηση για απαλλαγήαπό τα τέλη   υποβάλλεται μετά την ανάρτηση των τελικών πινάκων στη Διαύγεια κατά την  περίοδο των εγγραφών τον Σεπτέμβριο.

Οι ενδιαφερόμενοι μετά την εγγραφή τους στο πρόγραμμα και πριν την έναρξη των μαθημάτων, θα υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση (μέσω ειδικής πλατφόρμας όμοιας με αυτή για τη σίτιση/στέγαση), εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά:

 1. Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους των γονέων και του φοιτητή αν έχει (από το Taxisnet).
 1. Φορολογική δήλωση (Ε1) φορολογικού έτους των γονέων (από το Taxisnet).
 1. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης(από το Δήμο ή το ΚΕΠ).
 1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (και τις δύο όψεις) ή διαβατηρίου.