Τηλέφωνο: +30-2810394671 Email: mph@med.uoc.gr
Ιατρική Σχολή - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Συχνές Ερωτήσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tι προϋποθέσεις υπάρχουν για να κάνω αίτηση;

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν:

 1. Αίτηση συμμετοχής : στην ιστοσελίδα https://postgrad.cict.uoc.gr

Και τα παρακάτω πιστοποιητικά ή αρχεία

 1. Για πτυχιούχους:
  • Αντίγραφο Πτυχίου ή πτυχίων και
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων

Για πτυχιούχους Πανεπιστημίων του εξωτερικού

Πιστοποιητικό ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης που έχει κατατεθεί στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (εφόσον υπάρχoυν).

Οι υποψήφιοι που δεν έχουν ΔΟΑΤΑΠ: α) υποβάλουν το αντίγραφο πτυχίου και το πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας με σφραγίδα APOSTILLE (εφόσον υπάρχουν) και εφόσον δεν είναι από την έκδοσή τους στην αγγλική γλώσσα, πρέπει να συνοδεύονται και από μετάφραση στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, β) στην περίπτωση μη κατοχής αντίγραφου πτυχίου και πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας με σφραγίδα APOSTILLE, υποβάλουν απλό αντίγραφο του τίτλου, αλλά οφείλουν να ενημερώσουν το Πανεπιστήμιο από όπου έχουν λάβει το πτυχίο τους να αποστείλει απευθείας ηλεκτρονικά (στο email postgradsecr@med.uoc.gr και mph@med.uoc.gr) το αντίγραφο του πτυχίου και το πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.

Η διαπίστωση της αναγνώρισης του ιδρύματος της αλλοδαπής και του χορηγούμενου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής γίνεται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης εφόσον τα ως άνω εντάσσονται στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής και στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της Αλλοδαπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 304 του ν. 4957/2022.

Υποβολή Πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων και Βεβαίωση περάτωσης σπουδών (εφόσον υπάρχει)

 1. Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες
 1. Κατάλογος δημοσιεύσεων ή επιστημονικών εργασιών, εφόσον υπάρχουν (σε αρχείο pdf)
 1. Δύο (2) συστατικές επιστολές
 2. Φωτογραφία
 3. Υπεύθυνη Δήλωση (του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986) στην οποία θα αναγράφεται ότι ο υποψήφιος έχει λάβει γνώση και αποδέχεται τους κανόνες λειτουργίας του Προγράμματος σύμφωνα με το ΦΕΚ 1078 , 145/02/24

Ποια είναι η διάρκεια σπουδών;

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια των σπουδών για την απονομή του τίτλου ορίζεται σε τέσσερα(4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Πόσα είναι τα δίδακτρα;

Τα δίδακτρα διαμορφώνονται ως εξής:
1η – προκαταβολή 200 € Οκτώβριος
2η 200 € Νοέμβριος
3η 400 € Δεκέμβριος
4η 400 € Φεβρουάριος
5η 400 € Απρίλιος
6η 400 € Ιούνιος

Μπορώ να κάνω αναστολή φοίτησης;

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν δικαίωμα να ζητήσουν, με αίτησή τους, αναστολή φοίτησης. Η αναστολή φοίτησης εγκρίνεται, μετά από εισήγηση της ΣΕ, από τη Γενική Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής, για αποδεδειγμένα σοβαρούς λόγους και μόνο μια φορά για ένα ακαδημαϊκό έτος. Αναστολή φοίτησης περισσότερο από ένα ακαδημαϊκό έτος, μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε περιπτώσεις παρατεταμένης ασθένειας, που πιστοποιείται από δημόσιο φορέα. Οι φοιτητές που έχουν λάβει αναστολή σπουδών, δεν έχουν τη φοιτητική ιδιότητα καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της διακοπής των σπουδών τους. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρώνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.

Επανέναρξη φοίτησης μετά από την αναστολή φοίτησης

Φοιτητής που θα συνεχίσει τη φοίτησή του είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα, σεμινάρια, κ.λ.π., στα οποία δεν είχε αξιολογηθεί επιτυχώς πριν από τη αναστολή της φοίτησής του. Ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής που επανέρχεται μετά από αναστολή φοίτησης, εξακολουθεί να υπάγεται στο καθεστώς φοίτησης του έτους εγγραφής του.

Μπορώ να αιτηθώ απαλλαγή τελών φοίτησης;

Μέχρι 30% του συνολικού αριθμού των εισαχθέντων ΜΦ στο πρόγραμμα, κατόπιν αιτήσεώς τους, απαλλάσσεται από τα τέλη φοίτησης εφόσον πληρούνται τα κριτήρια όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 86 του ν. 4957/2022.
Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής των φοιτητών στο Πρόγραμμα.

Ν. 4957/2022