Τηλέφωνο: +30-2810394671 Email: mph@med.uoc.gr
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Ιατρική Σχολή

Συχνές Ερωτήσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tι προϋποθέσεις υπάρχουν για να κάνω αίτηση;

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλει ένας υποψήφιος είναι:

  • Αίτηση συμμετοχής.
  • Αντίγραφο Πτυχίου ή Πτυχίων (και Πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, για πτυχιούχους πανεπιστημίων του εξωτερικού).
  • Πιστοποιητικό Σπουδών με αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων.
  • Πιστοποιητικά ξένης γλώσσας (εφόσον υπάρχουν).
  • Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου ή της υποψηφίας.
  • Κατάλογος δημοσιεύσεων ή επιστημονικών εργασιών(εφόσον υπάρχουν).
  • Δύο συστατικές επιστολές.

Ποια είναι η διάρκεια σπουδών;

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια των σπουδών για την απονομή του τίτλου ορίζεται σε τέσσερα(4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Πόσα είναι τα δίδακτρα;

Τα δίδακτρα διαμορφώνονται ως εξής:
1η – προκαταβολή 200 € Σεπτέμβριος
2η 200 € Οκτώβριος
3η 400 € Δεκέμβριος
4η 400 € Φεβρουάριος
5η 400 € Απρίλιος
6η 400 € Ιούνιος

Μπορώ να κάνω αναστολή φοίτησης;

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν δικαίωμα να ζητήσουν, με αίτησή τους, αναστολή φοίτησης. Η αναστολή φοίτησης εγκρίνεται, μετά από εισήγηση της ΣΕ, από τη Γενική Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής, για αποδεδειγμένα σοβαρούς λόγους και μόνο μια φορά για ένα ακαδημαϊκό έτος. Αναστολή φοίτησης περισσότερο από ένα ακαδημαϊκό έτος, μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε περιπτώσεις παρατεταμένης ασθένειας, που πιστοποιείται από δημόσιο φορέα. Οι φοιτητές που έχουν λάβει αναστολή σπουδών, δεν έχουν τη φοιτητική ιδιότητα καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της διακοπής των σπουδών τους. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρώνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.

Επανέναρξη φοίτησης μετά από την αναστολή φοίτησης

Φοιτητής που θα συνεχίσει τη φοίτησή του είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα, σεμινάρια, κ.λ.π., στα οποία δεν είχε αξιολογηθεί επιτυχώς πριν από τη αναστολή της φοίτησής του. Ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής που επανέρχεται μετά από αναστολή φοίτησης, εξακολουθεί να υπάγεται στο καθεστώς φοίτησης του έτους εγγραφής του.

Μπορώ να αιτηθώ απαλλαγή τελών φοίτησης;

Μέχρι 30% του συνολικού αριθμού των εισαχθέντων ΜΦ στο πρόγραμμα, κατόπιν αιτήσεώς τους, απαλλάσσεται από τα τέλη φοίτησης εφόσον πληρούνται τα κριτήρια όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 86 του ν. 4957/2022.
Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής των φοιτητών στο Πρόγραμμα.

Ν. 4957/2022