Τηλέφωνο: +30-2810394671 Email: mph@med.uoc.gr
Ιατρική Σχολή - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Διευθυντής Σπουδών

O Διευθυντής Σπουδών έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

  1. Συγκαλεί την ΣΕ του ΠΜΣ, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και προεδρεύει των εργασιών της.
  2. Εισηγείται στη συνέλευση του τμήματος για τα θέματα της αρμοδιότητας του και της ΣΕ για τα οποία δεν απαιτείται εισήγηση από άλλο όργανο.
  3. Εισηγείται στα αρμόδια όργανα του ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος.
  4. Μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της Συνέλευσης και της ΣE.
  5. Κατ’ εξουσιοδότηση της ΣE ή της Συνέλευσης συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων.

Διευθύντρια σπουδών: Ιωάννα Τσιλιγιάννη

Πρώην διευθυντής ΠΜΣ 2018-2022 – Χρήστος Λιονής