Τηλέφωνο: +30-2810394671 Email: mph@med.uoc.gr
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Ιατρική Σχολή

Διδάσκοντες/Συνεργάτες

Στο Πρόγραμμα απασχολούνται Μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικής που το γνωστικό τους αντικείμενο εντάσσεται στο πεδίο του Προγράμματος, μέλη Δ.Ε.Π άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης ή Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.

Το Πρόγραμμα από την ίδρυσή του έχει δώσει ιδιαίτερο βάρος στη συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες, η επιλογή των οποίων είναι αυστηρή και βασίζεται στο βιογραφικό του κάθε υποψήφιου μέλους.