Τηλέφωνο: +30-2810394671 Email: mph@med.uoc.gr
Ιατρική Σχολή - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Αίτηση για Συμμετοχή στο ΠΜΣ

Αίτηση για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ)

Όσοι επιθυμούν να συμμετάχουν στη διαδικασία επιλογής, για την απόκτηση ΜΔΕ στη ΔΥ/ΔΥΥ, θα πρέπει να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας, στις ημερομηνίες κάθε φορά που ανακοινώνονται, με τα ακόλουθα δικαιολογητικά, :

  • Αίτηση συμμετοχής (Έντυπο 1)
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του/της υποψηφίου)
  • Δύο συστατικές επιστολές

Επισημαίνεται ότι τα μαθήματα:

  • είναι υποχρεωτικής παρακολούθησης (τηρείται ημερήσιο παρουσιολόγιο)
  • είναι διάρκειας 12-15 ώρες την εβδομάδα (4-5 την εβδομάδα απογευματινές ώρες)

Συνιστάται σε όσους εργάζονται να ζητήσουν να τους χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια για να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του προγράμματος.